summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/CREDITS.TXT
AgeCommit message (Collapse)Author
2014-06-16Add Guan-Hong Liu.Joerg Sonnenberger
git-svn-id: https://llvm.org/svn/llvm-project/compiler-rt/trunk@211009 91177308-0d34-0410-b5e6-96231b3b80d8
2014-03-19Sort. Fix missing NetBSD.Joerg Sonnenberger
git-svn-id: https://llvm.org/svn/llvm-project/compiler-rt/trunk@204249 91177308-0d34-0410-b5e6-96231b3b80d8
2014-02-21Add Matt Thomas and myself.Joerg Sonnenberger
git-svn-id: https://llvm.org/svn/llvm-project/compiler-rt/trunk@201908 91177308-0d34-0410-b5e6-96231b3b80d8
2010-11-16license changeHoward Hinnant
git-svn-id: https://llvm.org/svn/llvm-project/compiler-rt/trunk@119397 91177308-0d34-0410-b5e6-96231b3b80d8
2009-08-07Code style and Readability fixes. Credit to Craig van Vliet.Edward O'Callaghan
git-svn-id: https://llvm.org/svn/llvm-project/compiler-rt/trunk@78403 91177308-0d34-0410-b5e6-96231b3b80d8
2009-08-03Small improvement to Compiler-RT docs and add a CREDITS.TXT file to source.Edward O'Callaghan
git-svn-id: https://llvm.org/svn/llvm-project/compiler-rt/trunk@77934 91177308-0d34-0410-b5e6-96231b3b80d8